ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ιστότοπος www.karavasilisnet.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΟΕ», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, Ισιδ. Τριβέλλα και Σαλαμίνος 23, 19300 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 998880542 και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected] , τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210 55 72 921. Προτού προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή στο ηλεκτρονικό κατάστημα δέον όπως διαβάσετε προηγουμένως τους κάτωθι όρους χρήσης και προϋποθέσεις που αφορούν αποκλειστικά το ηλεκτρονικό κατάστημα της «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΟΕ», που βρίσκεται στη διεύθυνση www.karavasilisnet.gr δεδομένου ότι κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς που κατωτέρω διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Σε περίπτωση όπου κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, δύναται ελεύθερα να αποχωρίσει από τη χρήση του ιστότοπου και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΟΕ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει ελεύθερα τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΟΕ» αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η γλώσσα στην οποία καταρτίζονται οι συμβάσεις είναι αποκλειστικά η ελληνική. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΟΕ» δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια, την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, σε ότι αφορά τα στοιχεία της ταυτότητά της αλλά και σχετικά με τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος υπηρεσίες και προϊόντα. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, επιφυλάσσεται της ευθύνης της και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα, για τυχόν τυπογραφικά ή τεχνικά λάθη ή ζητήματα ως προς τη λειτουργία του ιστότοπου λόγω ανωτέρας βίας και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και όλων των σχετικών αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΟΕ» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΟΕ» έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Για τους λόγους αυτούς, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό κάτοχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΟΕ» ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΟΕ», το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.karavasilisnet.gr και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς και προστατεύονται από τους σχετικούς περί εμπορικών σημάτων νόμους. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.karavasilisnet.gr και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΟΕ» δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους από τρίτους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΟΕ» στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης έναντι των πελατών/ χρηστών για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΟΕ» δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών, προϊόντων και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες ή επισκέπτες της ιστοσελίδας www.karavasilisnet.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΟΕ» για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο ή άσεμνο αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν τα προϊόντα τα οποία αγόρασαν, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα είχαν παραλάβει, δηλαδή, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μέσα σε διάστημα επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. Οι καταναλωτές επιβαρύνονται μόνον τα έξοδα αποστολής. Μαζί με το προϊόν θα πρέπει να αποστέλλεται η σχετική απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Αν τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα, ελλιπή ή χρησιμοποιημένα, ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμά του για αποζημίωση. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής έχει καταχωρίσει την παραγγελία του και επιθυμεί την ακύρωσή της, έχει το δικαίωμα να προβεί σε αυτήν μέσω τηλεφώνου ή mail εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την υποβολή της. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή των χρημάτων στον καταναλωτή θα πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Στην περίπτωση που αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος με επιλέγοντας είτε την αντικατάστασή του είτε την επιστροφή των χρημάτων του σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο. Να σημειωθεί πως ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα.